Thông báo việc nâng cấp di tích Nhà thờ họ

10 April, 2015

Ngô Lệnh Tộc Vọng Nguyệt Ban Nâng Cấp Di Tích Kính gửi : Các gia đình, con cháu nội ngoại họ NGÔ LỆNH TỘC Họ Ngô làng Vọng Nguyệt là một trong Tứ lệnh tộc danh tiếng của xứ Kinh Bắc xưa. Truyền thống hiếu học – khoa bảng đã […]