Bia Khai Nghiêm và chùa Vọng Nguyệt

17 January, 2016

1. Tên di tích: Bia Khai Nghiêm và chùa Vọng Nguyệt. 2. Loại công trình: Bia, chùa 3. Loại di tích: Lịch sử. 4. Quyết định: Đã xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định số 35/2005/QĐ-BVHTT ngày 22 tháng 8 năm 2005. 5. Địa chỉ […]